Fr.Pariyappanal Johnson

Vicar,
ST. ALPHONSA CHURCH ALPHONSAPURAM,

  • Birthday : 17-11-1986
  • Home Parish : Vadakara
  • Ordained on : 31-12-2013
  • Feast : December 27
  • Priest ID : 13/PAR-J/07
  • E-mail : pariyappanal@gmail.com
  • Mobile: 9496444173

Current & Former Appointments

ST. ALPHONSA CHURCH ALPHONSAPURAM,

Vicar

23-02-2019

Home Parish