മാർ സ്ലീവ മെഡിസിറ്റി പാലായ്ക്ക് എൻഎബിഎച്ച് അക്രഡിറ്റേഷൻ

മാർ സ്ലീവ മെഡിസിറ്റി പാലായ്ക്ക് ഇപ്പോൾ NABH അംഗീകാരമുണ്ട്, ഗുണനിലവാരത്തിനും രോഗികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഉള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദേശീയ അംഗീകാരം.